Klik på det du ønsker information om

Simons Piger - på gensyn i 2020

arrow down

Simons Piger 2020

Bestyrelsen takker alle medlemmer af Simons Piger for en rigtig dejlig sæson 2020. Vi har bestemt været udfordret af alskens restriktioner, men har alligevel nydt en masse god golf og et mægtig hyggeligt samvær. Nu nærmer vinteren sig og vi bruger tiden på at planlægge 2021.

Bestyrelsen har af holdt første møde den 27. oktober, og henover vinteren er der aftalt møder på følgende datoer:

 • 24. november ’20
 • 19. januar ’21
 • 2. marts ’21

Har I ideer eller forslag, som I ønsker, vi skal behandle på et møde, hører vi meget gerne fra jer på mail: simonspiger@gmail.com.

Kontingent

Kontingentet er 500,- kr. og dækker alle Simons Pigers turneringer, med undtagelse af Pink Cup, skovtur og afslutningsturnering, som betales separat.

Husk ved indbetalinger at angive navn og medlemsnr.!

Gæster

Alle kvindelige medlemmer af Simons Golf Club over 18 år, som ikke er medlem af Simons Piger, kan spille med i tirsdagsturneringerne. Det koster 100 kr. i gæstegebyr.

For ikke-medlemmer af Simons Golf Club koster det desuden green-fee.

Simons Pigers sponsorer

En stor tak til alle vores sponsorer som gør golflivet meget sjovere for Simons Piger. Støt venligst dem som så velvilligt støtter os.

Simons Pigers spilleregler

Vores starttider er tirsdage fra kl. 14.30 – 16.30, som bookes på Golfbox via www.simonspiger.dk. Ønsker man at spille før kl. 14:30, er dette selvfølgelig også muligt, men tiderne er ikke reserveret til Simons Piger. OBS – I maj og juni udvides tiderne til kl 17.00. Den sidste 18 hullers tid er kl 16.30. Herefter er resten af tiderne indtil kl 17.00 til 9 hullers spil.  Vær opmærksom på gunstarts, check spilleplanen hver uge.

Hvis man bliver forhindret i at spille efter kl. 12 på matchdagen, så giv venligst medspillerne besked via sms, så ingen bliver efterladt ”på bænken” og husk altid af afmelde tiden i Golfbox.

Mødetid på 1. tee

Senest 5 min. før starttid.

Følg hele tiden med bolden foran dig, 18-huller bør max. tage 4 timer for tre spillere.

Ved alle turneringer uddeles præmierne i forbindelse med spisningen og kun til de tilstedeværende vindere. Præmier til vindere, der ikke er til stede, går til den næste i rækken.

Ved pointlighed vinder spilleren, der på dagen har spille bedste bag-9/6/3, jf. DGU’s Turneringsbestemmelser.

Husk at man IKKE skriver sig på “tættest pinden” listen, hvis ikke man bliver til middag og præmieoverrækkelse!

Scorekort

Inden dagens turnering henter man sit scorekort i proshoppen.

Efter dagens turnering bedes man aflevere sit scorekort til turneringslederen hurtigst muligt, så ventetiden for de øvrige spillere ikke bliver for lang. Det er vigtigt, at markøren skriver sit medlemsnummer tydeligt på scorekortet.

Husk altid at udfylde dit scorekort korrekt med alle oplysninger, ellers kan du blive diskvalificeret af turneringsledelsen. Du er selv ansvarlig for at tjekke dit handicap, inden du påbegynder turneringen.

Ydersæsoner

I starten af april og fra midten af september er det svært for de sidste bolde at nå 18 huller, inden det bliver mørkt. Derfor arrangerer vi turneringer, som ikke er så tidskrævende (typisk 9- eller 12-huller). Du opfordres til løbende at holde dig underrettet omkring turneringsformer, spilletider o.l. ved at besøge Simons Pigers hjemmeside.

Simons Pigers bestyrelse

Har du idéer, ros eller ris, er du meget velkommen til at maile til os på simonspiger@gmail.com.

Formand/Turneringsleder

 

 

 

Charlotte Garby
Mobil: 2370 0076

Næstformand

Helle Bundgaard
Mobil: 6040 9987

Kasserer

Didi Olszowski
Mobil: 2949 9843

 Webmaster

Helle Birk Larsen
Mobil: 6172 9127

Sekretær

 

Eva Narvestad

Mobil: 2144 5266

Suppleant

Annette Barntved
Mobil: 2920 3381

Suppleant

Gitte Bell Huniche
Mobil: 4911 1742

Luk info

Hvordan bliver man medlem af Simons Piger?

arrow down

Du bliver medlem ved at indbetale 500,- kr. til Nordea: reg.nr. Mobilepay  simkns piger 611522. Derudover skal du sende en mail til simonspiger@gmail.com, med info om dit DGU nr., navn, mobil nr. og fødselsdato + år. Så snart vi har modtaget indbetalingen og informationerne, bliver du registreret som medlem, og vi fremsender log-in informationer til din emailadresse.

Vigtigt: Husk at angive navn og medlemsnummer som reference på bankindbetalingen.

Luk info

Vedtægter for Simons Piger

arrow down

Navn

Dameklubbens navn er Simons Piger.

Formål

Klubbens formål er at spille golf efter DGU’s regler og at skabe et hyggeligt klubliv.

Medlemmer

Alle piger, der er medlem af SGC, kan blive medlem af Simons Piger. Dog skal man være frigivet til spil på banen og være fyldt 18 år.

Kontigent

Kontingentet, der dækker medlemsskab fra 1. april til 31. marts, fastsættes på generalforsamlingen og forfalder til betaling senest 1. april. Bestyrelsesmedlemmer bevilges kontingentfrihed.

Regnskabsår

Simons’ Pigers regnskabsår går fra den 1. oktober til den 30. september.

Generalforsamling

Simons Pigers øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Datoen for afholdelsen skal så vidt muligt meddeles i god tid på Simons pigers hjemmeside. Regnskabet offentliggøres ligeledes på hjemmesiden senest 5 dage før generalforsamlingen. Budget for den følgende sæson vedlægges samt evt. foreløbigt regnskab. Indkaldelse til generalforsamling sendes ud på e-mail senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen har alene medlemmerne stemmeret. Afstemning kan ske i henhold til fuldmagt til et andet medlem, idet et medlem dog højst kan afgive 1 stemme i henhold til fuldmagt.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres et referat som underskrives af dirigenten.
Referatet lægges på hjemmesiden og kopi udleveres til interesserede medlemmer.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Behandling og godkendelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent og evt. gæstematchfee
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Ad 4. Forslag fra bestyrelsen føjes til indkaldelsen.

Ad 5. Forslag fra medlemmer skal – for at kunne behandles på generalforsamlingen – være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse, og såfremt forslagene fremkommer i god tid, skal de tilføjes indkaldelsen.

Daglig ledelse

 1. Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, som vælges for
  2 år ad gangen, idet der årligt afgår halvdelen. Genvalg kan finde sted.
 2. To suppleanter vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted. Suppleanterne har
  ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og kasserer. I tilfælde af, at
  et bestyrelsesmedlem udtræder før tid, indtræder suppleanten for den resterende periode.
 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
 5. Matchprogram udarbejdes af den nye bestyrelse.
 6. Tegningsregel: Klubben Simons Piger tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening

Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslagene fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan kun finde sted med 2/3 flertal af klubbens medlemmer på generalforsamlingen. Den nærmere fremgangsmåde ved klubbens opløsning, herunder afvikling af klubbens formueforhold, bestemmes af den opløsende generalforsamling.

 • Vedtægterne revideret og dateret ved generalforsamlingen d.26.10.2003 – Jytte Aagensen
  Vedtægterne er revideret og dateret ved generalforsamlingen den 16.10.2005 – Marianne Lauritzen
  Vedtægterne er revideret og dateret ved generalforsamlingen d. 09.10.2012 – Dorte Gram
 • Vedtægterne er revideret og dateret ved generalforsamlingen d. 09.10.2018 Hanna Skov
 • Vedtægterne er revideret og dateret ved generalforsamlingen d. 08.10.2019  – Hanna Skov

 

Luk info

Generelle turneringsbestemmelser for Simons Piger

arrow down

Alle turneringer afvikles efter Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews regler samt de til enhver tid gældende lokale regler.

Der kan afholdes turneringer, hvor der kan være opstillet særlige propositioner. Propositionerne vil altid være tilgængelige på Simons Pigers hjemmeside.
Når intet andet er oplyst, vil det altid være Simons Pigers generelle turneringsbestemmelser, som anført nedenfor, der er gældende.

Deltagere

Turneringer er åbne for medlemmer af Simons Piger og gæster.

Tilmelding og starttid

Vi går 4-bolde og turneringer afvikles fra rød tee og de lokale regler er gældende, og det der er meddelt på scorekort eller ved opslag fra turnerings- og/eller baneudvalget. Overtrædelse af lokale regler medfører straf.

Tilmelding skal ske på golfbox.dk via www.simonspiger.dk.

Turneringsfee og afbud

Medlemmer af Simons Piger deltager gratis. For gæster betales et turneringsfee på kr. 100,-, der betales inden eller umidddelbart efter turneringen til et medlem af bestyrelsen.

Ønsker en gæst at deltage i gunstart sker det ved at skrive en mail til simonspiger@gmail.com, minimum 12 dage før matchen, med informationer om ønsket teetime, navn og DGU-nr.

Ved afbud efter kl. 12 på matchdagen, SKAL man ringe/smse til resten af bolden og give besked.

Mødetid

Mødetid ved tee-stedet senest 5 min. før start. Spillerne skal starte på de tidspunkter og i den rækkefølge, som fremgår af startlisten. Ved gunstart skal alle møde senest 5 min. før start. Har man 2. start på et hul, så skal man stadig møde samme tid som de øvrige spillere.

Aflysning af turnering

Turneringsledelsen forbeholder sig til enhver tid ret til at aflyse en turnering, uanset grund.
Forsinkelse af spillet, utilbørlig forsinkelse af spillet vil efter advarsel og ikke afhjulpet på efterfølgende to huller medfører 1 straffeslag (jf. regel 6-7), gentagen forseelse 2 straffeslag, herefter diskvalifikation.

Brug af afstandsmålingsudstyr. For alle klubturneringer gælder, at en spiller må opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som alene måler afstande. Hvis en spiller imidlertid under en fastsat runde benytter udstyr, som kan registrere eller måle andre forhold, der kan have indflydelse på hendes spil (fx hældninger, højdeforskelle, vindhastighed, temperatur osv) overtræder spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikation.

Dette gælder uafhængigt af, om spilleren rent faktisk har benyttet oplysningerne om andre forhold end afstand.

Bestyrelsen har besluttet følgende for spil i lyn- og tordenvejr:

 • Hvis det lyner eller tordner under en match, er det op til spilleren selv at afgøre, om man vil spille videre. Matchledelsen afgøre om matchen bør afbrydes.

Men…

En turnering under disse forhold må ikke vare mere end 5 timer, så hvis man vil være med i præmierækken, skal man gå ind inden fem timer. Matchledelsen beslutter, hvor mange huller der skal tælle i det endelig resultat

Scorekort og placeringer

Scorekort skal afleveres til turneringsledelsen umiddelbart efter turneringen.
No Returns” accepteres kun med gyldig underskrift af scorekort og begrundelse for “no return”. Scorekort afleveres herefter til turneringsledelsen i nøje overensstemmelse med golfreglerne. Afbrydelse af spillet uden gyldig grund (§ 6-8 a), eller manglende aflevering af scorekort (§ 6-6 b), medfører diskvalifikation.

Scorekort, der af turneringsledelsen bedømmes ulæselige eller mangelfulde, kan medføre diskvalifikation.

Ikke afleveret scorekort medfører diskvalifikation og kan i gentagne tilfælde medføre indberetning til klubbens handicapkomité.

Hvor intet andet er meddelt, afgøres placeringerne efter opnået antal stableford point. Ved pointlighed anvendes “den matematiske metode/regel om sammenligning af scorekort”, så det er spilleren der på dagen har spillet bedste bag 9/6/3, jf. DGU’s Turneringsbestemmelser.

Ved DGU-tællende matcher indtaster Simons Pigers bestyrelse scores i Golfbox, og alle scores oploades til handicapregulering efter CBA-beregning.

Anke vedr. kendelse eller etikette i forbindelse med en turnering skal være Simons Pigers bestyrelse i hænde senest 8 dage efter turneringens afholdelse.

Turneringslederen er ansvarlig for præmieoverrækkelsen, der normalt sker umiddelbart efter turneringens afslutning. Personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelsen forudsættes for modtagelse af præmien. I modsat fald bibeholdes placeringen, hvorimod præmien tabes, og præmierækken forskydes tilsvarende.

Luk info

Forskellige spilleformer

arrow down

Pink Ball

Der spilles stableford.

Hvert hold bliver tildelt en pink bold, som hver spiller skal spille med på 6 huller. Holdet bestemmer selv, hvornår hver spiller skal spille den. Når der spilles med den pink bold tæller scoren dobbelt. Mister man den pink bold, mister man muligheden for dobbelt scores.

Flagspil

Spilles som slagspil. Hver spiller får udleveret et flag, som skal placeres, hvor spillers bold ligger, når spilleren har brugt alle slag, som banens par + spillerens spillehandicap udgør. Har spilleren ikke anvendt alle sine slag efter 18 huller, fortsætter spilleren på hul 1 indtil slagene er brugt. Vinder er den spiller, som når længst. Hvis flere spillere slutter på samme hul, skal der foretages opmåling af, hvem der ligger nærmest hullet. Fuld tildeling af spillehandicap.

Slagspil (altid fra rød)

Par 3 huller max 8 slag

Par 4 huller max 9 slag

Par 5 huller max 10 slag

Foursome

For to par. Kan spilles både som slagspil, hulspil og stableford. Hvert par spiller kun én bold, som spillerne skiftes til at slå til. Én spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige. Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap.

Greensome

Lige som foursome, men her slår begge spillere ud på alle huller, og parret vælger det bedste drive, at spille videre med. Her udregnes spillehandicappet ud fra en formel. Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60%, mens makkeren kun vægter 40%.
Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14

Hidden holes

Efter en slagspilsrunde udtrækker turneringsledelsen et på forhånd fastlagt antal huller. Resultatet er herefter summen af scoren på disse huller.

Texas Scramble

Texas Scramble er et holdspil og slagspil.
 Når alle har drivet ud, vælges holdets ”bedste bold”, og fra dennes placering slår alle deres andet slag. Derfor markeres bolden lidt fra sin placering. De øvrige bolde opsamles og holdes klar. Holdet har nu brugt ét slag.
Ejeren af ”den bedste bold” slår derpå først sin bold, og resten af holdet herefter deres bolde fra samme placering. Den ”bedste bold” vælges og markeres. Holdet har nu brugt to slag.
 Således fortsættes til første bold er i hul (herved automatisk ”bedste bold”).
På scorekortet noteres holdets score for ”bedste bold”.

Bemærk:

Ved en 4-bold på 18 huller må den enkelte spillers drive kun vælges 5 gange.

Ved en 4-bold på 9 huller må den enkelte spillers drive kun vælges 3 gange.

Ved en 3-bold på 18 huller må den enkelte spillers drive kun vælges 7 gange.

Ved en 3-bold på 9 huller må den enkelte spillers drive kun vælges 4 gange

Three Ball Best Ball

Holdmatch bestående af 3 spillere. De to bedste scores på hvert hul tæller. Holdkort udleveres på 1. tee. Hvis der kun er to spillere på holdet tæller disse scores. Der er ingen Pedro.

Irish Rumble holdturnering for 3 spiller

Spilleren med laveste handicap er holdkaptajn og er ansvarlig for at golfreglerne overholdes.

Kaptajnen fører alle spilleres score opå holdkortet. Der afleveres derfor kun 1 scorekort, hvoraf det fremgår, hvilke spilleres score der er gældende scores på de enkelte huller.

Irish rumble spilles som stableford med fuldt handicap for hver spiller. Alle spiller sin egen bold hele vejen, som normalt i stableford.

Scores tæller som følgende:

Hul 1 – 6 kun den bedste score pr. hul er tællende

Hul 7 – 12 de to bedste scores pr. hul er tællende

Hul 13 – 18 alle spilleres scores er tællende

Snore turnering

Spilles uden handicap. I stedet får hver spiller ½ meter snor for hvert slag, spillehandicappet giver. Under turneringen må spilleren flytte sin bold – indenfor banens grænser – uden at tælle et slag, hvis et tilsvarende stykke af snoren afklippes. Når snoren er brugt, har spilleren anvendt sit handicap. Man kan “snore” sin bold i hul.
Turneringen spilles efter slagspilregler.

 

Luk info

Huskeliste til matchledere og matchhjælpere

arrow down

Huskeliste til matchledere

Hent 1 stk. resultatliste og 1 stk. “tættest pinden” liste fra A4-mappen i skab nr. 3 i damernes omklædningsrum.

Sørg for at indsamle scorekort fra de færdige spillere så hurtigt som muligt.

Sortér scorekort efter handicap. Opdel bunken i 2 lige store rækker (A og B). Ved ulighed forfordeles B-rækken.

Sortér de 2 rækker efter point med højste antal point forrest. Ved handicaplighed benyttes systemet: bedst på sidste 9, 6 og 3 huller – eftertæl og dobbeltcheck.

Kontrollér ”tættest pinden” markeringer og notér disse på resultatlisten.

Når alle resultater fra dagens match er registreret udfyldes dagens resultatliste. Listen gives til et bestyrelsesmedlem, som sørger for at resultaterne lægges på hjemmesiden.

Matchmedhjælper og matchleder sørger for uddeling af dagens præmier – evt. i samarbejde med sponsor.

Huskeliste til matchhjælpere

Start med at hente “tættest pinden” præmier i Simons Pigers skab på James’ kontor. Vi skal bruge 4 præmier hver gang.

Hjælp matchleder med at samle scorekort, tælle sammen og udfylde resultatlister.

Aftal med matchleder hvem der gør hvad.

Overskydende “tættest pinden” præmier lægges tilbage i Simons Pigers præmieskab på James’ kontor.

Matchmedhjælper og matchleder sørger for uddeling af dagens præmier, evt. i samarbejde med sponsor.
God fornøjelse!

Luk info

Privatlivspolitik for Simons Piger

arrow down

Dato: 20-06-2018

Privatlivspolitik for Simons Piger

I forbindelse med dit medlemskab i Simons Piger behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem i Simons Piger.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Simons Piger. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Simons Piger er dataansvarlig – kontaktinformation

Simons Piger er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Simons Piger, hvilket omfatter:

 • orientering om aktiviteter i Simons Piger eksempelvis i nyhedsbreve sendt fra hjemmesiden
 • håndtering af adgang til spil på banen om tirsdagen
 • registrering af scores
 • turneringsplanlægning og -afvikling
 • håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 • opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og registrering af betaling af kontingent
 • afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer
 • registrering og offentliggørelse af vindere på hjemmesiden
 • opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • hvis du som frivillig indtræder i Simons Pigers bestyrelse, vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede (efter samtykke) blive delt med klubbens medlemmer på Simons pigers hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af  1) persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Simons Piger.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

Piger som er medlem af Simons Piger.
Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn,  telefonnummer,  e-mailadresse og golfhandicap.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • GolfBox
 • Kasseren, som registrerer betalinger
 • Andre medlemmer i klubben

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Simons Piger indhentes alene hos dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 1/2 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Luk info

Bestyrelsen

arrow down

Kontakt bestyrelsen

Luk info